Iai Battô-Ho

Musô Shinden Ryu

Shoden (Suwari waza)

1  Shohatto

2  Sato

3  Uto

4  Atarito

5  Inyoshintai

6  Ryuto

7  Junto

8  Gyakuto

9  Seijuto

10 Koranto

11 Gyakute Inyoshintai

12 Batto

Shindô Munen Ryu

Tachiwaza

1  Iwanami

2  Ukifune gaeshi

3  Noarashi gaeshi

4  Utsusemi

5  Matsukaze

6  Zangetsu hidari

7  Zangetsu migi

8  Doto gaeshi

9  Raito gaeshi

10 Yoto

11 Into

12 Inazuma gaeshi