20 Jo Suburi by Saito Sensei

1) Choku zuki

2) Kaeshi zuki

3) Ushiro tsuki

4) Tsuki gedan gaeshi

5) Tsuki jodan gaeshi uchi

6) Shomen uchi komi

7) Renzoku uchi komi

8) Men uchi gedan gaeshi

9) Men uchi ushiro tsuki

10) Gyaku yokomen ushiro tsuki

11) Katate gedan gaeshi

12) Katate to mawashi

13) Katate hatchi no ji gaeshi

14) Hasso gaeshi uchi

15) Hasso gaeshi tsuki

16) Hasso gaeshi ushiro tsuki

17) Hasso gaeshi ushiro uchi

18) Hasso gaeshi ushiro barai

19) Hidari nagare gaeshi uchi

20) Migi nagare gaeshi tsuki